1900 6788Tư vấn bán hàng
Xem 250 Siêu thị > Mở cửa: 8:00 - 21:30

Hóa đơn điện tử

Biên bản trả hàng & thu hồi hóa đơn

Cập nhật: 09/06/2017

Khi khách hàng trả lại hàng hóa đã mua tại Siêu thị điện máy MediaMart. Khách hàng điền vào Biên bản trả hàng & Thu Hồi Hóa đơn. Đại diện Bên phía Công ty khách hàng sẽ ký tên & đóng dấu vào Biên bản. Biên bản được chuyển tới Siêu thị của MediaMart để thực hiện thủ tục trả hàng để giảm thiểu việc đi lại cho khách hàng.

Tải để xem: Mẫu biên bản trả hàng và thu hồi hóa đơn