TUYỂN DỤNG: DIỄN KỶ - DIỄN CHÂU (CHUẨN BỊ KHAI TRƯƠNG)