TUYỂN DỤNG: Kim Long - Tam Dương ( Chuẩn Bị Khai Trương )