TUYỂN DỤNG: LẬP THẠCH - VĨNH PHÚC ( Chuẩn Bị Khai Trương)