Danh sách Khách hàng được cấp mã ID dự thưởng Quay số may mắn