Quạt bàn, Quạt lửng giá rẻ

27 Quạt bàn, Quạt lửng: