Ưu đãi giảm giá mua loa soundbar khi mua kèm tivi Samsung

Ưu đãi giảm giá đến 50% loa Soundbar khi mua kèm Tivi Samsung

1. Ưu đãi giảm giá đến 50% loa Soundbar khi mua kèm Tivi Samsung


Danh sách các sản phẩm loa Soundbar kèm giá ưu đãi khi mua cùng Tivi Samsung:

Model SoundbarGiá bánGiá mua kèm Tivi SamsungModel Tivi Samsung mua kèm áp dụng
HW-Q700A/XV
10,990,000đ
6,990,000đ
65TU6900, 70TU7000, 75TU7000, 65TU8100, 75TU8100, 82TU8100, 65TU8500, 50Q65T, 55Q65T, 65Q65T, 43LS05T, 55LS01T, 55LS03T, 65LS03T, 55Q70T, 65Q70T, 75Q70T, 85Q70T, 49Q80T, 50Q80T, 55Q80T, 65Q80T, 75Q80T, 85Q80T, 55Q95T, 65Q95T, 65Q800T, 65Q950T, 75Q800T, 75Q950T, 85Q950T, 85AU8000, 75AU8000, 75AU7700, 75AU7000, 70AU8000, 65AU9000, 65AU8000, 65AU7700, 65AU7000, 98QN90A, 85QN900A, 85QN85A, 85Q70A, 85Q60A, 75QN900A, 75QN85A, 75QN800A, 75Q70A, 75Q60A, 75LS03A, 65QN90A, 65QN900A, 65QN85A, 65QN800A, 65QN700A, 65Q80A, 65Q70A, 65Q60A, 65LS03, 55QN85A, 55QN700A, 55QN90A, 55Q80A, 55Q70A, 55Q60A, 55LS03A, 50QN90A, 50Q80A, 50Q60A, 50LS03A
HW-Q600A/XV
6,643,000đ
4,990,000đ
65TU6900, 70TU7000, 75TU7000, 65TU8100, 75TU8100, 82TU8100, 65TU8500, 50Q65T, 55Q65T, 65Q65T, 43LS05T, 55LS01T, 55LS03T, 65LS03T, 55Q70T, 65Q70T, 75Q70T, 85Q70T, 49Q80T, 50Q80T, 55Q80T, 65Q80T, 75Q80T, 85Q80T, 55Q95T, 65Q95T, 65Q800T, 65Q950T, 75Q800T, 75Q950T, 85Q950T, 85AU8000, 75AU8000, 75AU7700, 75AU7000, 70AU8000, 65AU9000, 65AU8000, 65AU7700, 65AU7000, 98QN90A, 85QN900A, 85QN85A, 85Q70A, 85Q60A, 75QN900A, 75QN85A, 75QN800A, 75Q70A, 75Q60A, 75LS03A, 65QN90A, 65QN900A, 65QN85A, 65QN800A, 65QN700A, 65Q80A, 65Q70A, 65Q60A, 65LS03, 55QN85A, 55QN700A, 55QN90A, 55Q80A, 55Q70A, 55Q60A, 55LS03A, 50QN90A, 50Q80A, 50Q60A, 50LS03A
HW-A650/XV
4,990,000đ
3,990,000đ
65TU6900, 55TU7000, 70TU7000, 75TU7000, 55TU8100, 65TU8100, 75TU8100, 82TU8100, 55TU8500, 65TU8500, 50Q65T, 55Q65T, 65Q65T, 43LS05T, 55LS01T, 55LS03T, 65LS03T, 55Q70T, 65Q70T, 75Q70T, 85Q70T, 49Q80T, 50Q80T, 55Q80T, 65Q80T, 75Q80T, 85Q80T, 55Q95T, 65Q95T, 65Q800T, 65Q950T, 75Q800T, 75Q950T, 85Q950T, 85AU8000, 75AU8000, 75AU7700, 75AU7000, 70AU8000, 65AU9000, 65AU8000, 65AU7700, 65AU7000, 55AU9000, 55AU8000, 55AU7700, 55AU7000, 98QN90A, 85QN900A, 85QN85A, 85Q70A, 85Q60A, 75QN900A, 75QN85A, 75QN800A, 75Q70A, 75Q60A, 75LS03A, 65QN90A, 65QN900A, 65QN85A, 65QN800A, 65QN700A, 65Q80A, 65Q70A, 65Q60A, 65LS03, 55QN85A, 55QN700A, 55QN90A, 55Q80A, 55Q70A, 55Q60A, 55LS03A, 50QN90A, 50Q80A, 50Q60A, 50LS03A, 43LS03A, 43Q60A
HW-A550/XV
3,990,000đ
2,990,000đ
65TU6900, 55TU6900, 55TU7000, 70TU7000, 75TU7000, 55TU8100, 65TU8100, 75TU8100, 82TU8100, 55TU8500, 65TU8500, 50Q65T, 55Q65T, 65Q65T, 43LS05T, 55LS01T, 55LS03T, 65LS03T, 55Q70T, 65Q70T, 75Q70T, 85Q70T, 49Q80T, 50Q80T, 55Q80T, 65Q80T, 75Q80T, 85Q80T, 55Q95T, 65Q95T, 65Q800T, 65Q950T, 75Q800T, 75Q950T, 85Q950T, 85AU8000, 75AU8000, 75AU7700, 75AU7000, 70AU8000, 65AU9000, 65AU8000, 65AU7700, 65AU7000, 55AU9000, 55AU8000, 55AU7700, 55AU7000, 98QN90A, 85QN900A, 85QN85A, 85Q70A, 85Q60A, 75QN900A, 75QN85A, 75QN800A, 75Q70A, 75Q60A, 75LS03A, 65QN90A, 65QN900A, 65QN85A, 65QN800A, 65QN700A, 65Q80A, 65Q70A, 65Q60A, 65LS03, 55QN85A, 55QN700A, 55QN90A, 55Q80A, 55Q70A, 55Q60A, 55LS03A, 50QN90A, 50Q80A, 50Q60A, 50LS03A, 43LS03A, 43Q60A
HW-A450/XV
3,490,000đ
2,190,000đ
65TU6900, 55TU6900, 50TU6900, 50TU7000, 55TU7000, 70TU7000, 75TU7000, 50TU8100, 55TU8100, 65TU8100, 75TU8100, 82TU8100, 50TU8500, 55TU8500, 65TU8500, 43Q65T, 50Q65T, 55Q65T, 65Q65T, 43LS05T, 55LS01T, 55LS03T, 65LS03T, 55Q70T, 65Q70T, 75Q70T, 85Q70T, 49Q80T, 50Q80T, 55Q80T, 65Q80T, 75Q80T, 85Q80T, 55Q95T, 65Q95T, 65Q800T, 65Q950T, 75Q800T, 75Q950T, 85Q950T, 85AU8000, 75AU8000, 75AU7700, 75AU7000, 70AU8000, 65AU9000, 65AU8000, 65AU7700, 65AU7000, 55AU9000, 55AU8000, 55AU7700, 55AU7000, 50AU9000, 50AU8000, 50AU7700, 50AU7000, 43AU9000, 43AU8000, 43AU7700, 43AU7000, 98QN90A, 85QN900A, 85QN85A, 85Q70A, 85Q60A, 75QN900A, 75QN85A, 75QN800A, 75Q70A, 75Q60A, 75LS03A, 65QN90A, 65QN900A, 65QN85A, 65QN800A, 65QN700A, 65Q80A, 65Q70A, 65Q60A, 65LS03, 55QN85A, 55QN700A, 55QN90A, 55Q80A, 55Q70A, 55Q60A, 55LS03A, 50QN90A, 50Q80A, 50Q60A, 50LS03A, 43LS03A, 43Q60A
HW-T420/XV
2,490,000đ
1,490,000đ
65TU6900, 55TU6900, 50TU6900, 50TU7000, 55TU7000, 70TU7000, 75TU7000, 50TU8100, 55TU8100, 65TU8100, 75TU8100, 82TU8100, 50TU8500, 55TU8500, 65TU8500, 43Q65T, 50Q65T, 55Q65T, 65Q65T, 43LS05T, 55LS01T, 55LS03T, 65LS03T, 55Q70T, 65Q70T, 75Q70T, 85Q70T, 49Q80T, 50Q80T, 55Q80T, 65Q80T, 75Q80T, 85Q80T, 55Q95T, 65Q95T, 65Q800T, 65Q950T, 75Q800T, 75Q950T, 85Q950T, 85AU8000, 75AU8000, 75AU7700, 75AU7000, 70AU8000, 65AU9000, 65AU8000, 65AU7700, 65AU7000, 55AU9000, 55AU8000, 55AU7700, 55AU7000, 50AU9000, 50AU8000, 50AU7700, 50AU7000, 43AU9000, 43AU8000, 43AU7700, 43AU7000, 98QN90A, 85QN900A, 85QN85A, 85Q70A, 85Q60A, 75QN900A, 75QN85A, 75QN800A, 75Q70A, 75Q60A, 75LS03A, 65QN90A, 65QN900A, 65QN85A, 65QN800A, 65QN700A, 65Q80A, 65Q70A, 65Q60A, 65LS03, 55QN85A, 55QN700A, 55QN90A, 55Q80A, 55Q70A, 55Q60A, 55LS03A, 50QN90A, 50Q80A, 50Q60A, 50LS03A, 43LS03A, 43Q60A
MX-T70/XV
8,490,000đ
6,990,000đ
65TU6900, 55TU6900, 55TU7000, 70TU7000, 75TU7000, 55TU8100, 65TU8100, 75TU8100, 82TU8100, 55TU8500, 65TU8500, 50Q65T, 55Q65T, 65Q65T, 43LS05T, 55LS01T, 55LS03T, 65LS03T, 55Q70T, 65Q70T, 75Q70T, 85Q70T, 49Q80T, 50Q80T, 55Q80T, 65Q80T, 75Q80T, 85Q80T, 55Q95T, 65Q95T, 65Q800T, 65Q950T, 75Q800T, 75Q950T, 85Q950T, 85AU8000, 75AU8000, 75AU7700, 75AU7000, 70AU8000, 65AU9000, 65AU8000, 65AU7700, 65AU7000, 55AU9000, 55AU8000, 55AU7700, 55AU7000, 98QN90A, 85QN900A, 85QN85A, 85Q70A, 85Q60A, 75QN900A, 75QN85A, 75QN800A, 75Q70A, 75Q60A, 75LS03A, 65QN90A, 65QN900A, 65QN85A, 65QN800A, 65QN700A, 65Q80A, 65Q70A, 65Q60A, 65LS03, 55QN85A, 55QN700A, 55QN90A, 55Q80A, 55Q70A, 55Q60A, 55LS03A, 50QN90A, 50Q80A, 50Q60A, 50LS03A, 43LS03A, 43Q60A
MX-T50/XV
5,990,000đ
4,990,000đ
65TU6900, 55TU6900, 55TU7000, 70TU7000, 75TU7000, 55TU8100, 65TU8100, 75TU8100, 82TU8100, 55TU8500, 65TU8500, 50Q65T, 55Q65T, 65Q65T, 43LS05T, 55LS01T, 55LS03T, 65LS03T, 55Q70T, 65Q70T, 75Q70T, 85Q70T, 49Q80T, 50Q80T, 55Q80T, 65Q80T, 75Q80T, 85Q80T, 55Q95T, 65Q95T, 65Q800T, 65Q950T, 75Q800T, 75Q950T, 85Q950T, 85AU8000, 75AU8000, 75AU7700, 75AU7000, 70AU8000, 65AU9000, 65AU8000, 65AU7700, 65AU7000, 55AU9000, 55AU8000, 55AU7700, 55AU7000, 98QN90A, 85QN900A, 85QN85A, 85Q70A, 85Q60A, 75QN900A, 75QN85A, 75QN800A, 75Q70A, 75Q60A, 75LS03A, 65QN90A, 65QN900A, 65QN85A, 65QN800A, 65QN700A, 65Q80A, 65Q70A, 65Q60A, 65LS03, 55QN85A, 55QN700A, 55QN90A, 55Q80A, 55Q70A, 55Q60A, 55LS03A, 50QN90A, 50Q80A, 50Q60A, 50LS03A, 43LS03A, 43Q60A
HW-Q70T/XV
14,990,000đ
4,390,000đ

65TU6900, 70TU7000, 75TU7000, 65TU8100, 75TU8100, 82TU8100, 65TU8500, 50Q65T, 55Q65T, 65Q65T, 43LS05T, 55LS01T, 55LS03T, 65LS03T, 55Q70T, 65Q70T, 75Q70T, 85Q70T, 49Q80T, 50Q80T, 55Q80T, 65Q80T, 75Q80T, 85Q80T, 55Q95T, 65Q95T, 65Q800T, 65Q950T, 75Q800T, 75Q950T, 85Q950T, 85AU8000, 75AU8000, 75AU7700, 75AU7000, 70AU8000, 65AU9000, 65AU8000, 65AU7700, 65AU7000, 98QN90A, 85QN900A, 85QN85A, 85Q70A, 85Q60A, 75QN900A, 75QN85A, 75QN800A, 75Q70A, 75Q60A, 75LS03A, 65QN90A, 65QN900A, 65QN85A, 65QN800A, 65QN700A, 65Q80A, 65Q70A, 65Q60A, 65LS03, 55QN85A, 55QN700A, 55QN90A, 55Q80A, 55Q70A, 55Q60A, 55LS03A, 50QN90A, 50Q80A, 50LS03A


Model Soundbar
Giá bán
Giá mua kèm Tivi Samsung
Model Tivi Samsung mua kèm áp dụng
HW-Q60T/XV
9,990,000đ
3,190,000đ
65TU6900, 55TU7000, 70TU7000, 75TU7000, 55TU8100, 65TU8100, 75TU8100, 82TU8100, 55TU8500, 65TU8500, 50Q65T, 55Q65T, 65Q65T, 43LS05T, 55LS01T, 55LS03T, 65LS03T, 55Q70T, 65Q70T, 75Q70T, 85Q70T, 49Q80T, 50Q80T, 55Q80T, 65Q80T, 75Q80T, 85Q80T, 55Q95T, 65Q95T, 65Q800T, 65Q950T, 75Q800T, 75Q950T, 85Q950T, 85AU8000, 75AU8000, 75AU7700, 75AU7000, 70AU8000, 65AU9000, 65AU8000, 65AU7700, 65AU7000, 55AU8000, 55AU7700, 55AU7000, 98QN90A, 85QN900A, 85QN85A, 85Q70A, 85Q60A, 75QN900A, 75QN85A, 75QN800A, 75Q70A, 75Q60A, 75LS03A, 65QN90A, 65QN900A, 65QN85A, 65QN800A, 65QN700A, 65Q80A, 65Q70A, 65Q60A, 65LS03, 55QN85A, 55QN700A, 55QN90A, 55Q80A, 55Q70A, 55Q60A, 55LS03A, 50QN90A, 50Q80A, 50LS03A
HW-T650/XV
7,490,000đ
2,790,000đ
65TU6900, 55TU7000, 70TU7000, 75TU7000, 55TU8100, 65TU8100, 75TU8100, 82TU8100, 55TU8500, 65TU8500, 50Q65T, 55Q65T, 65Q65T, 43LS05T, 55LS01T, 55LS03T, 65LS03T, 55Q70T, 65Q70T, 75Q70T, 85Q70T, 49Q80T, 50Q80T, 55Q80T, 65Q80T, 75Q80T, 85Q80T, 55Q95T, 65Q95T, 65Q800T, 65Q950T, 75Q800T, 75Q950T, 85Q950T, 85AU8000, 75AU8000, 75AU7700, 75AU7000, 70AU8000, 65AU9000, 65AU8000, 65AU7700, 65AU7000, 55AU9000, 55AU8000, 55AU7700, 55AU7000, 98QN90A, 85QN900A, 85QN85A, 85Q70A, 85Q60A, 75QN900A, 75QN85A, 75QN800A, 75Q70A, 75Q60A, 75LS03A, 65QN90A, 65QN900A, 65QN85A, 65QN800A, 65QN700A, 65Q80A, 65Q70A, 65Q60A, 65LS03, 55QN85A, 55QN700A, 55QN90A, 55Q80A, 55Q70A, 55Q60A, 55LS03A, 50QN90A, 50Q80A, 50Q60A, 50LS03A, 43LS03A, 43Q60A

* Chương trình áp dụng đến 31/12/2021